چه تنگناي سختي است !

 

يك انسان يا بايد بماند يا برود .

 

و اين هر دو ،

 

اكنون برايم از معني تهي شده است .

 

و دريغ كه راه سومي هم نيست !

 

                                                  دكتر علي شريعتي